bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treci

Statut

Statut Fundacji Wolnoci

(Pobierz plik pdf)

Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazw „Fundacja Wolnoci”, zwana w dalszej czci Statutu „Fundacj”
ustanowiona przez osoby fizyczne – Krzysztofa Jakubowskiego oraz Marcina Müllera
zwanych dalej „Fundatorami” na mocy aktu notarialnego z dnia 22/05/2012, sporzdzonym
przez notariusza Grayn Lewick w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Jasna 8/2. Fundacja
dziaa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 91.46.203 z pón.
zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowo prawn.
§3
Siedzib Fundacji jest miasto Lublin.
§4
Obszarem dziaania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla waciwego
realizowania celów Fundacji, Fundacja moe prowadzi dziaalno poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoci w krajach czonkowskich Unii Europejskiej, o ile
bdzie to zgodne z miejscowym prawem
§5
1 Fundacja jest organizacj pozarzdow prowadzc dziaalno poytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o dziaalnoci poytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.
873).
2 Dziaalno statutowa Fundacji moe by prowadzona jako dziaalno nieodpatna
lub jako dziaalno odpatna w rozumieniu przepisów ustawy o dziaalnoci poytku
publicznego. Obie te formy dziaalnoci bd rachunkowo wyodrbnione w stopniu
umoliwiajcym okrelenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzgldnieniu
przepisów dotyczcych rachunkowoci.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§7
Ministrem waciwym ze wzgldu na zakres swojej dziaalnoci oraz cele Fundacji jest
Minister Edukacji Narodowej.
§8
1 Fundacj powouje si majc na wzgldzie potrzeb wspierania rozwoju regionalnego
poprzez promocj regionu lubelskiego, wspomaganie rónorodnych form aktywnoci
lokalnej, w szczególnoci podnoszenie wiadomoci i wiedzy obywatelskiej, promocj
przedsibiorczoci i innowacyjnoci oraz wzmocnienie aktywnoci zawodowej.
2 Celami fundacji s:
a Rozwój demokracji i spoeczestwa obywatelskiego;
b Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, modziey i dorosych;
c Zwikszenie udziau obywateli w sprawowaniu wadzy;
d Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich;
e Promowanie idei integracji europejskiej;
f Dziaalno wspomagajca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci;
g Pobudzenie umiejtnoci przedsibiorczych u osób chccych rozwija si na polskim
rynku pracy;
h Ekologia, ochrona zwierzt i rodowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
tradycji rolniczych, ogrodniczych i ywnociowych;
i Wspieranie dziaalnoci organizacji modzieowych i studenckich;
j Organizowanie i animowanie dziaa na rzecz rodowiska akademickiego;
k Zwikszanie przejrzystoci i jawnoci w yciu publicznym;
l Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystajcych ze rodków
publicznych;
m Dziaania zwizane z analiz finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych;
n Dziaalno w sferze kultury i sztuki;
o Dziaania na rzecz uatwienia funkcjonowania orodków miejskich poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwiza w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjnokomunikacyjnych,
przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych.
§9
1 Fundacja realizuje swoje cele poprzez dziaania:
a Prowadzenie dziaalnoci na rzecz rozwoju demokracji i spoeczestwa
obywatelskiego;
b Dziaalno edukacyjn, w tym organizowanie i finansowanie akcji spoecznych,
szkole, warsztatów i kursów, plebiscytów, coaching i usug doradczych;
c Prowadzenie dziaalnoci publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
ksiek, czasopism, broszur, analiz, ekspertyz, bada, programów, strategii, sonday;
d Prowadzenie dziaalnoci na rzecz rozwoju przedsibiorczoci oraz aktywizacji
zawodowej i yciowej osób dorosych;
e Wspóprac z instytucjami pastwowymi oraz organizacjami pozarzdowymi
dziaajcymi w zakresie objtym celami Fundacji oraz wspóprac z krajowymi i
zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi;
f Prowadzenie na najwyszym poziomie merytorycznym zaj, szkole i spotka
pozalekcyjnych w szkoach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkoach wyszych
publicznych i prywatnych;
g Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
h Wspóprac z organizacjami studenckimi;
i Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i
nowatorskich form ksztacenia,
j Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego,
k Inicjowanie postpowa lub przystpowanie do postpowa toczcych si przed
organami sprawujcymi wymiar sprawiedliwoci lub organami administracji
publicznej w charakterze organizacji spoecznej w sposób i na zasadach okrelonych
w przepisach powszechnie obowizujcego prawa.
§10
Dla osignicia swoich celów Fundacja moe:
1 wspiera dziaalno innych osób prawnych, prowadzcych dziaalno zbien z
celami Fundacji.
2 czy si z innymi fundacjami w kraju i za granic jeli dziaalno jest zbiena z
celami statutowymi Fundacji i nie spowoduje to zmiany celów statutowych.
Majtek i finanse Fundacji
§11
1 Majtek Fundacji stanowi wkad pieniny Fundatorów w kwocie 3000 zotych (trzy
tysice zotych), z czego 1000 (tysic zotych) jest przeznaczony na dziaalno
gospodarcz, oraz rodki finansowe, nieruchomoci i ruchomoci nabyte przez
Fundacj w toku jej dziaania.
2 Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundacj, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3 Dochody Fundacji pochodz w szczególnoci z:
a krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b dotacji, datków i subwencji;
c funduszy pomocowych Unii Europejskiej
d dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundacj;
e zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitaowego w kraju i za granic;
f operacji finansowych, z wyjtkiem obrotu papierami wartociowymi;
g dochodów z dziaalnoci gospodarczej Fundacji.
§12
Fundacja za swoje zobowizania odpowiada caym swoim majtkiem.
§13
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mog by uyte na
realizacj wszystkich celów Fundacji, jeeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Organy Fundacji
§14
1 Organami Fundacji s:
a Zgromadzenie Fundatorów;
b Zarzd Fundacji;
c Rada Fundacji.
2 Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchway zwyk wikszoci gosów, w
obecnoci wszystkich czonków.
3 Uchway pozostaych organów Fundacji, zapadaj zwyk wikszoci gosów w
obecnoci co najmniej poowy czonków, chyba, e niniejszy Statut przewiduje inny
sposób podjcia uchway.
4 W przypadku równej liczby gosów, decydujcy gos ma Prezes Zarzdu Fundacji bd
Przewodniczcego Rady Fundacji.
5 Jeeli niniejszy statut wyranie nie zastrzega okrelonych funkcji dla innego organu,
czynnoci w nieuregulowanych zakresach le w kompetencji Zgromadzenia
Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów
§15
1 Zgromadzenie Fundatorów jest najwyszym organem Fundacji, podejmujcym
najwaniejsze decyzje dotyczce jej funkcjonowania.
2 Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów naley:
a zmiana statutu Fundacji oraz zmiana celu fundacji.
b likwidacja Fundacji lub jej poczenie z inn fundacj,
c powoywanie i odwoywanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej czonków.
d rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Rady Fundacji oraz udzielanie jej
absolutorium z dziaania.
e rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda finansowych i sprawozda Fundacji.
3 Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowie
pod rygorem niewanoci.
4 Zgromadzenie Fundatorów podejmuj postanowienia na wniosek pozostaych
organów fundacji lub samodzielnie.
5 W skad Zgromadzenia Fundatorów mog by przyjte inne osoby fizyczne lub
prawne, które zadeklaruj na rzecz Fundacji odpowiedni kwot pienin lub inne
dobra materialne oraz zo deklaracj do Zgromadzenia Fundatorów.
6 Warto kwoty pieninej lub dóbr materialnych wymienionych w punkcie 5 okrela
kadorazowo Zgromadzenie Fundatorów, z zastrzeeniem, e nie moe by nisza ni
2000 z.
7 O przyjciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie
Fundatorów na posiedzeniu w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosów.
ZARZD FUNDACJI
§16
1 Zarzd Fundacji, zwany dalej Zarzdem, skada si z 2 do 5 osób i jest powoywany
przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony. Powoujc Zarzd
Zgromadzenie Fundatorów wskazuje Prezesa Zarzdu.
2 Skad pierwszego Zarzdu powouj fundatorzy.
3 Czonkostwo Zarzdu ustaje z chwil odwoania, rezygnacji lub mierci czonka
Zarzdu.
4 Zgromadzenie Fundatorów moe odwoa czonka Zarzdu w kadym czasie.
5 Czonkiem Zarzdu moe by Fundator.
§17
Pracami Zarzdu kieruje Prezes Zarzdu.
§18
Zarzd Fundacji:
1 reprezentuje j na zewntrz,
2 opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3 sporzdza sprawozdania z dziaalnoci Fundacji,
4 sprawuje zarzd nad jej majtkiem,
5 przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6 ustala wielko zatrudnienia i wysoko rodków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
7 kieruje biec dziaalnoci Fundacji, odpowiada za realizacj jej celów statutowych,
8 podejmuje decyzje o przystpieniu do spóek i fundacji,
9 wystpuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, poczenia oraz likwidacji
Fundacji.
§19
Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na 3 (trzy)
miesice.
§20
1 Ze wzgldów organizacyjnych i ekonomicznych czonkowie Zarzdu Fundacji mog
by równoczenie pracownikami biura Fundacji, pracujcymi na podstawie umów o
prac lub umów cywilno-prawnych, zawieranych na czas penienia przez nich funkcji
czonków Zarzdu.
2 Wynagrodzenie czonków i pracowników biura Fundacji jest wypacane z
wypracowanych rodków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych
przez Fundatora.
§21
1 Owiadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w przypadku zacigania zobowiza do
wiadczenia lub rozporzdzania prawem o wartoci do kwoty 15 000 (pitnacie
tysicy) zotych skada moe kady z czonków Zarzdu.
2 Owiadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku zacigania zobowiza do
wiadczenia lub rozporzdzania prawem o wartoci powyej 15 000 (pitnacie
tysicy) zotych skada Prezes lub dwóch czonków Zarzdu dziaajcych cznie.
§22
Warunki pracy i pacy pracowników Fundacji okrela Zarzd.
Rada Fundacji
§23
1 Zgromadzenie Fundatorów dla uatwienia realizacji celów statutowych Fundacji moe
powoa samodzielnie lub na wniosek Zarzdu Rad Fundacji.
§24
1 Rada Fundacji jest organem okrelajcym ogólne kierunki dziaania Fundacji oraz
sprawujcym nadzór i kontrol nad dziaalnoci Fundacji.
2 Rada Fundacji skada si od trzech do piciu osób.
§25
1 Czonkiem Rady Fundacji nie moe by osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestpstwo popenione umylnie.
2 Czonkowie Rady Fundacji nie mog by jednoczenie czonkami Zarzdu, pozostawa
z czonkami Zarzdu w zwizku maeskim, ani te w stosunku pokrewiestwa,
powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia.
3 Odwoanie czonka Rady Fundacji jest skuteczne tylko wówczas, gdy w jego miejsce
zostanie powoany nowy czonek Rady.
§26
1 Do zada Rady Fundacji naley:
a wystpowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o powoywanie i
odwoywanie czonków Zarzdu,
b uchwalanie na wniosek Zarzdu kierunków i programów dziaania Fundacji,
c sprawowanie biecego nadzoru i kontroli nad dziaalnoci Fundacji,
d rozpatrywanie rocznych sprawozda Zarzdu Fundacji,
e zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
f opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarzd.
§27
1 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczcego, Zastpc Przewodniczcego i
Sekretarza Rady.
2 Przewodniczcy Rady zwouje posiedzenia Rady z wasnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej dwóch czonków Rady Fundacji.
3 W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarzdu Fundacji lub wyznaczony przez
niego inny czonek Zarzdu.
4 Rada Fundacji zbiera si co najmniej raz w roku.
§28
Zabrania si
a) udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem organizacji w stosunku do
jej czonków, czonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi czonkowie, czonkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwizku maeskim, we wspólnym
poyciu albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majtku na rzecz ich czonków, czonków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególnoci,
jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majtku na rzecz czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie
bezporednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usug od podmiotów, w których uczestnicz czonkowie organizacji,
czonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyszych ni rynkowe.
ZMIANA STATUTU
§29
Decyzje w kwestii zmiany Statutu, a take w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje
Zgromadzenie Fundatorów jednomylnie, samodzielnie bd na wniosek Zarzdu.
POSTANOWIENIA KOCOWE
§30
1 Fundacja ulega likwidacji w razie osignicia celów, dla których zostaa powoana,
wobec wyczerpania si jej rodków finansowych i majtku.
2 mier Fundatora nie powoduje likwidacji Fundacji.
3 Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów.
4 O likwidacji Fundacji Zarzd zawiadamia waciwego Ministra.
5 Majtek pozostay po likwidacji Fundacji zostanie w caoci przeznaczony na cele
zblione z celami Fundacji okrelonymi w § 8.
§31
Statut Fundacji wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sdowym.
§32
Wypisy z niniejszego aktu naley wyda Fundatorowi oraz czonkom organów Fundacji.Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 10.01.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 916