bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe 1/FW/LGnS/EM/2017

Znak sprawy nr: 1/FW/LGnS/EM/2017

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Wolności
20-068 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23
tel. 513979597
kontakt@fundacjawolnosci.org, www.fundacjawolnosci.org
REGON: 061444494, NIP: 7123272946, KRS: 0000428743


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamówienie jest składane w związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (zwanego dalej „Projektem”).
Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
a) dobór instytucji monitorowanych do badania,
b) zebranie danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
c) opracowanie Planów Monitoringu instytucji,
d) przeprowadzenie monitoringu,
e) opracowanie zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
f) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje. Wykonywanie w/w czynności będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi badawczych wskazanych przez Zamawiającego.
2. Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie.
Przy czym wybrani eksperci ds. monitoringu będą pracować w 5 Zespołach Monitoringowych (w 3-osobowych składach: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu, ekspert ds. osób niepełnosprawnych), z których każdy będzie odpowiedzialny za jeden subregion w województwie lubelskim, tj.:
1) Subregion 1 - m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,
2) Subregion 2 - m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,
3) Subregion 3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,
4) Subregion 4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski,
5) Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybranych 5 ekspertów ds. monitoringu, z których każdy będzie realizował przedmiot zamówienia w jednym wybranym Zespole Monitoringowym odpowiedzialnym za dany Subregion.
4. Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu: kwiecień 2017 r. – styczeń 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
5. Zakładana liczba godz. pracy jednego eksperta ds. badań i analiz w projekcie w ramach Zespołu Monitoringowego wynosi: 990 godz. (22 m-c x 45 godz./m-c). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia.
6. Wykonawcy będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży służbowej odbytej w celu realizacji monitoringu danej jednostki.
7. Kod zamówienia wg CPV:
79.31.50.00-5 - Usługi badań społecznych,
79.31.10.00-7 – Usługi w zakresie ankiet,
73.21.00.00-7 - Usługi doradcze w zakresie badań.

III. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z metodologią prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji, pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami (Załącznik nr 4).
2. Projekt zakłada zbadanie 56 następujących typów instytucji:
poziom powiatowy - 4 urzędy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym PUP i PCPR),
poziom gminy – wylosowane 12 urzędów gmin miejskich, 12 urzędów gmin miejsko-wiejskich i 12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym OPS),
poziom wojewódzki – 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców, 2 wylosowane administracje zespolone działająca na poziomie wojewódzkim, 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie.
3. W każdym Subregionie 1-4 będą badane po 4 powiaty (1 pow. grodzki i wylosowane 3 pow. ziemskie). Ł. 4 urzędy miast na prawach powiatu (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem.
W każdym z 12 wylosowanych pow. ziemskich będą wylosowane do badań po 3 gminy (1 gm. miejska, 1 gm. miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska). Łącznie 36 urzędów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem. W celu objęcia monitoringiem zarówno gmin o wysokich jak i niskich dochodach na mieszkańca, wykorzystany zostanie publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 r.
Ponadto będą zbadane 4 jednostki administracji rządowej i samorządowej Szczebla Wojewódzkiego (SW) w obszarach objętych monitoringiem, w tym:
1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców,
1 Urząd Marszałkowski w Lublinie wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
2 wylosowane instytucje administracji zespolonej działające na poziomie wojewódzkim.
4. Harmonogram realizacji monitoringu przez 5 Zespołów Monitoringowych:
a) Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (kwiecień 2017 r. – styczeń 2016 r.).
b) Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (luty 2018 r. – wrzesień 2018 r.).
c) Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (październik 2018 r. – styczeń 2019 r.).

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który łącznie spełnia następujące warunki:
a) Niezwłocznie potwierdzi datę otrzymania zapytania ofertowego pocztą elektronicznej na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub pisemne na pierwszej stronie Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1) i odesłanie jej na adres Zamawiającego lub Biura Projektu.
b) Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
(potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2).
c) Posiada wykształcenie wyższe (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wskazanie wyższego wykształcenia w życiorysie zawodowym w Załączniku nr 3).
d) Posiada znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
e) Posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.),
f) Posiada 3-letnie doświadczenie w działalności strażniczej (tzw. wachdog), doświadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia i dorobku naukowo-badawczego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
g) Posiada znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej w stopniu umożliwiającym:
przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
analizę danych jakościowych i ilościowych,
opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych,
opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.
(potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
h) Będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście bez pośrednictwa podwykonawców lub osób trzecich (potwierdzeniem jest podpisanie oświadczenia w Załączniku nr 1).
i) W przypadku przedsiębiorcy (samozatrudnienie) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność zgodną z przedmiotem zamówienia (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców).
j) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie posiada sprzecznego interesu wynikającego ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu Zespołu Monitoringowego w danym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. W szczególności konflikt interesów zachodzi w sytuacji, gdy:
w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli związani stosunkiem pracy lub świadczyli pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej,
w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli członkami organizacji lub członkami władz organizacji, które realizowały zadania zlecone przez instytucję monitorowaną.
(potwierdzeniem jest podpisane oświadczenia w Załączniku nr 1).

V. Kryteria oceny ofert
A. Cena – 50%
Punktacja:
Należy podać łączną ofertę cenową brutto w złotych za wykonanie zlecenia.
Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. x 50%
(max. 50 pkt.)

B. Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
(max. 10 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności:
powyżej 3 lat do 5 lat – 5 pkt.
powyżej 5 lat – 10 pkt.

C. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności strażniczej (tzw. wachdog) – 25%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-25) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli obywatelskiej, doświadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych. 
(max. 25 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie w zakresie prowadzenia działań strażniczych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego i dorobku społecznego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.):
powyżej 3 lat do 4 lat – 10 pkt.
powyżej 4 lat do 5 lat – 15 pkt.
powyżej 5 lat do 6 lat – 20 pkt.
powyżej 6 lat – 25 pkt.

D. Kompetencje w zakresie realizacji zadań monitoringowych – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za posiadanie kompetencji do realizacji zadań monitoringowych w danej instytucji, w zakresie znajomości dokumentów:
1) Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
2) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3) Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
4) Ustawa Prawo budowlane,
5) Ustawa Kodeks wyborczy,
6) Ustawa o systemie oświaty,
7) Ustawa Kodeks pracy,
8) Ustawa o służbie cywilnej,
9) Ustawa o pracownikach administracji samorządowej,
10) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
(max. 10 pkt.)
Punkty będą przyznane za posiadane kompetencje w zakresie realizacji zadań monitoringowych (potwierdzeniem jest wskazanie stopnia znajomości dokumentów w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3):
dobra – 5 pkt.
biegła – 10 pkt.

E. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (aspekt społeczny) – 5%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-5 pkt.) w ramach kryterium oceny oferty zostaną przyznane Wykonawcy posiadającemu status osoby z niepełnosprawnościami (potwierdzeniem jest aktualne orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności).
(max. 5 pkt.)

Łączna ocena oferty:
OF = A + B + C + D + E
gdzie:
OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
A, B, C, D, E - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych kryteriach.

Liczba punktów przypadających punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybranych 5 Wykonawców, z których każdy będzie realizował przedmiot zamówienia w jednym wybranym Subregionie.
2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej wypełniając formularz oferty cenowej i podpisując oświadczenia (Załącznik nr 1), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2), życiorys zawodowy (Załącznik nr 4).
3. Formularz Oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub pełnomocnika (wymagane dołączenie pełnomocnictwa do podpisywania oferty).
4. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie zawierającej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Forma, miejsce i termin składania ofert
1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 04.05.2017 r.” na adres Biura projektu:
Fundacja Wolności
20-037 Lublin, Al. Racławickie 22
2. Termin składania ofert upływa w dn. 04.05.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania
1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dn. 05.05.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie www.fundacjawolnosci.org oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomieni pocztą elektroniczną lub pisemnie o wynikach rozstrzygnięcie (za potwierdzeniem).
3. W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4. W związku z wymogami realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez informowania o przyczynach, jak też ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tym związanych.

IX. Podpisanie umowy
1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyższa kwotę brutto wynikającą z budżetu Projektu na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku rozstrzygnięcia możliwe jest powtórzenie postępowania.

X. Wykaz załączników
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie (Załącznik nr 2).
3. Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3).
4. Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie PDF


W imieniu Zamawiającego:

Krzysztof Jakubowski – Prezes ZarząduOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 25.04.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 25.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 871