bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa omyki

Zapytanie ofertowe 2/FW/LGnS/EM/2017

 Znak sprawy nr: 2/FW/LGnS/EM/2017

ZAMAWIAJCY:
Fundacja Wolnoci
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 10/8
tel. 513979597
kontakt@fundacjawolnosci.org, www.fundacjawolnosci.org
REGON: 061444494, NIP: 7123272946, KRS: 0000428743

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postpowanie w celu wyonienia Wykonawcy prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnoci w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spójnoci na lata 2014-2020.
2. Zamówienie jest skadane w zwizku z realizacj projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod ktem dostosowania do postanowie Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Dziaanie 2.6 Wysoka jako polityki na rzecz wczenia spoecznego i zawodowego osób niepenosprawnych (zwanego dalej „Projektem”).
Projekt jest realizowany przez Zwizek Stowarzysze Forum Lubelskich Organizacji Pozarzdowych w partnerstwie z Fundacj Wolnoci i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepenosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie eksperta ds. monitoringu, wykonujcego zamówienie osobicie, który zorganizuje i przeprowadzi badania w zakresie monitoringu zada 56 jednostek administracji rzdowej i samorzdowej na terenie woj. lubelskiego pod ktem dostosowania do postanowie Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych, w tym m.in.:
a) przeprowadzenie monitoringu,
b) opracowanie zalece i rekomendacji dla kadej z instytucji objtych monitoringiem,
c) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje. Wykonywanie w/w czynnoci bdzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzdzi badawczych wskazanych przez Zamawiajcego.
2. Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie.
Przy czym wybrany ekspert ds. monitoringu bd pracowa w Zespole Monitoringowym (w 3-osobowym skadzie: ekspert ds. bada i analiz, ekspert ds. monitoringu, ekspert ds. osób niepenosprawnych), który bdzie odpowiedzialny za jeden subregion w województwie lubelskim, tj.:
1) Subregion 3 - m. Chem, chemski, wodawski, czyski, widnicki, krasnostawski,
3. Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu: stycze 2018 r. – stycze 2019 r. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
4. Zakadana liczba godz. pracy jednego eksperta ds. monitoringu w projekcie w ramach Zespou Monitoringowego wynosi: 585 godz. (13 m-c x 45 godz./m-c). Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia.
5. Wykonawcy bdzie przysugiwa zwrot kosztów podróy subowej odbytej w celu realizacji monitoringu danej jednostki.
6. Kod zamówienia wg CPV:
79.31.50.00-5 - Usugi bada spoecznych,
79.31.10.00-7 – Usugi w zakresie ankiet,
73.21.00.00-7 - Usugi doradcze w zakresie bada.

III. Wymagania dotyczce realizacji zamówienia
1. Wykonawca bdzie realizowa przedmiot zamówienia zgodnie z metodologi prowadzenia monitoringu dziaa jednostek administracji, pod ktem realizacji praw osób z niepenosprawnociami (Zacznik nr 4).
2. Projekt zakada zbadanie 56 nastpujcych typów instytucji:
• poziom powiatowy - 4 urzdy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biaa Podlaska, m. Chem, m. Zamo) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzcymi dziaalno w obszarach objtych monitoringiem (w tym PUP i PCPR),
• poziom gminy – wylosowane 12 urzdów gmin miejskich, 12 urzdów gmin miejsko-wiejskich i 12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzcymi dziaalno w obszarach objtych monitoringiem (w tym OPS),
• poziom wojewódzki – 1 Urzd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsuga mieszkaców, 2 wylosowane administracje zespolone dziaajca na poziomie wojewódzkim, 1 Urzd Marszakowski w Lublinie.
3. W kadym Subregionie 1-4 bd badane po 4 powiaty (1 pow. grodzki i wylosowane 3 pow. ziemskie). . 4 urzdy miast na prawach powiatu (m. Lublin, m. Biaa Podlaska, m. Chem, m. Zamo) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzcymi dziaalno w obszarach objtych monitoringiem.
W kadym z 12 wylosowanych pow. ziemskich bd wylosowane do bada po 3 gminy (1 gm. miejska, 1 gm. miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska). cznie 36 urzdów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzcymi dziaalno w obszarach objtych monitoringiem. W celu objcia monitoringiem zarówno gmin o wysokich jak i niskich dochodach na mieszkaca, wykorzystany zostanie publikowany przez Ministerstwo Finansów wskanik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkaca gminy przyjty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 r.
Ponadto bd zbadane 4 jednostki administracji rzdowej i samorzdowej Szczebla Wojewódzkiego (SW) w obszarach objtych monitoringiem, w tym:
• 1 Urzd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsuga mieszkaców,
• 1 Urzd Marszakowski w Lublinie wraz z wojewódzkimi samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi,
• 2 wylosowane instytucje administracji zespolonej dziaajce na poziomie wojewódzkim.
4. Harmonogram realizacji monitoringu przez 5 Zespoów Monitoringowych:
a) Przygotowanie i realizacja przegldu zada w obszarach objtych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rzdowej i samorzdowej na terenie woj. lubelskiego pod ktem dostosowania do postanowie Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych (kwiecie 2017 r. – stycze 2018 r.).
b) Opracowanie rekomendacji w obszarach objtych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rzdowej i samorzdowej na terenie woj. lubelskiego pod ktem dostosowania do postanowie Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych (luty 2018 r. – wrzesie 2018 r.).
c) Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zada w 56 badanych jednostkach administracji rzdowej i samorzdowej na terenie woj. lubelskiego pod ktem dostosowania do postanowie Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych (padziernik 2018 r. – stycze 2019 r.).

IV. Warunki udziau w postpowaniu
1. Ocena spenienia warunków udziau w postpowaniu bdzie przeprowadzona w oparciu o przedoone przez Wykonawc dokumenty i owiadczenia. Wykonawcy, którzy nie przedo wymaganych dokumentów potwierdzajcych spenianie wymaganych warunków zostan wykluczeni z postpowania.
2. O udzielenie zamówienia moe si ubiega Wykonawca, który cznie spenia nastpujce warunki:
a) Niezwocznie potwierdzi dat otrzymania zapytania ofertowego poczt elektronicznej na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub pisemne na pierwszej stronie Formularza Ofertowego (Zacznik nr 1) i odesanie jej na adres Zamawiajcego lub Biura Projektu.
b) Nie jestem powizany osobowo lub kapitaowo z Zamawiajcym. Przez powizania kapitaowe lub osobowe rozumie si wzajemne powizania midzy zamawiajcym lub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza w imieniu zamawiajcego lub osobami wykonujcymi w imieniu zamawiajcego czynnoci zwizane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc, polegajce w szczególnoci na:
• uczestniczeniu w spóce jako wspólnik spóki cywilnej lub spóki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziaów lub akcji;
• penieniu funkcji czonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, prokurenta, penomocnika;
• pozostawaniu w zwizku maeskim, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
(potwierdzeniem jest podpisane owiadczenie stanowice Zacznik nr 2).
c) Posiada wyksztacenie wysze (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzajcego wyksztacenie oraz wskazanie wyszego wyksztacenia w yciorysie zawodowym w Zaczniku nr 3).
d) Posiada znajomo Konwencji ONZ o prawach osób niepenosprawnych oraz uregulowa krajowych dotyczcych praw osób niepenosprawnych (potwierdzeniem jest podpisane owiadczenie w Zaczniku nr 1).
e) Posiada 3-letnie dowiadczenie zawodowe lub spoeczne, w tym czonkostwo lub dziaalno w organizacji majcej wród celów statutowych dziaanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepenosprawnoci (potwierdzeniem jest wykazanie dowiadczenia zawodowego lub spoecznego, czonkostwa lub dziaalnoci w organizacji w yciorysie zawodowym stanowicym Zacznik nr 3, dodatkowo bd brane pod uwag kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecajcych itp.),
f) Posiada 3-letnie dowiadczenie w dziaalnoci straniczej (tzw. wachdog), dowiadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych (potwierdzeniem jest wykazanie dowiadczenia i dorobku naukowo-badawczego w yciorysie zawodowym stanowicym Zacznik nr 3, dodatkowo bd brane pod uwag kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecajcych itp.).
g) Posiada znajomo obsugi komputera i oprogramowania w stopniu umoliwiajcym przegld dokumentacji instytucji monitorowanej w stopniu umoliwiajcym:
• przegld dokumentacji instytucji monitorowanej,
• analiz danych jakociowych i ilociowych,
• opracowanie dokumentacji z zada monitoringowych,
• opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.
(potwierdzeniem jest podpisane owiadczenie w Zaczniku nr 1).
h) Bdzie wykonywa przedmiot zamówienia osobicie bez porednictwa podwykonawców lub osób trzecich (potwierdzeniem jest podpisanie owiadczenia w Zaczniku nr 1).
i) W przypadku przedsibiorcy (samozatrudnienie) posiada wpis do rejestru przedsibiorców prowadzcych dziaalno zgodn z przedmiotem zamówienia (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii aktualnego odpisu z rejestru przedsibiorców).
j) Wykonawca realizujcy przedmiot zamówienia nie posiada sprzecznego interesu wynikajcego ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowizkami wynikajcymi z dziaa podejmowanych w ramach projektu Zespou Monitoringowego w danym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. W szczególnoci konflikt interesów zachodzi w sytuacji, gdy:
• w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzajcego monitoring czonkowie zespou monitoringowego byli zwizani stosunkiem pracy lub wiadczyli prac na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej,
• w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzajcego monitoring czonkowie zespou monitoringowego byli czonkami organizacji lub czonkami wadz organizacji, które realizoway zadania zlecone przez instytucj monitorowan.
(potwierdzeniem jest podpisane owiadczenia w Zaczniku nr 1).

V. Kryteria oceny ofert
A. Cena – 50%
Punktacja:
Naley poda czn ofert cenow brutto w zotych za wykonanie zlecenia.
Liczba punktów = (najnisza cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. x 50%
(max. 50 pkt.)

B. Dowiadczenie w obszarze problematyki niepenosprawnoci – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostan przyznane Wykonawcy za dowiadczenie zawodowe lub spoeczne, w tym czonkostwo lub dziaalno w organizacji majcej wród celów statutowych dziaanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepenosprawnoci (potwierdzeniem jest wykazanie dowiadczenia zawodowego lub spoecznego, czonkostwa lub dziaalnoci w organizacji w yciorysie zawodowym stanowicym Zacznik nr 3, dodatkowo bd brane pod uwag kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecajcych itp.).
(max. 10 pkt.)
Punkty bd przyznane za dowiadczenie w obszarze problematyki niepenosprawnoci:
• powyej 3 lat do 5 lat – 5 pkt.
• powyej 5 lat – 10 pkt.


C. Dowiadczenie w zakresie prowadzenia dziaalnoci straniczej (tzw. wachdog) – 25%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-25) zostan przyznane Wykonawcy za dowiadczenie zawodowe w zakresie kontroli obywatelskiej, dowiadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych. 
(max. 25 pkt.)
Punkty bd przyznane za dowiadczenie w zakresie prowadzenia dziaa straniczych (potwierdzeniem jest wykazanie dowiadczenia zawodowego i dorobku spoecznego w yciorysie zawodowym stanowicym Zacznik nr 3, dodatkowo bd brane pod uwag kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecajcych itp.):
• powyej 3 lat do 4 lat – 10 pkt.
• powyej 4 lat do 5 lat – 15 pkt.
• powyej 5 lat do 6 lat – 20 pkt.
• powyej 6 lat – 25 pkt.

D. Kompetencje w zakresie realizacji zada monitoringowych – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostan przyznane Wykonawcy za posiadanie kompetencji do realizacji zada monitoringowych w danej instytucji, w zakresie znajomoci dokumentów:
1) Konwencja ONZ o prawach osób niepenosprawnych,
2) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych,
3) Ustawa o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si,
4) Ustawa Prawo budowlane,
5) Ustawa Kodeks wyborczy,
6) Ustawa o systemie owiaty,
7) Ustawa Kodeks pracy,
8) Ustawa o subie cywilnej,
9) Ustawa o pracownikach administracji samorzdowej,
10) Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie.
(max. 10 pkt.)
Punkty bd przyznane za posiadane kompetencje w zakresie realizacji zada monitoringowych (potwierdzeniem jest wskazanie stopnia znajomoci dokumentów w yciorysie zawodowym stanowicym Zacznik nr 3):
• dobra – 5 pkt.
• biega – 10 pkt.

E. Posiadanie statusu osoby z niepenosprawnociami (aspekt spoeczny) – 5%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-5 pkt.) w ramach kryterium oceny oferty zostan przyznane Wykonawcy posiadajcemu status osoby z niepenosprawnociami (potwierdzeniem jest aktualne orzeczenie lub zawiadczenie o niepenosprawnoci).
(max. 5 pkt.)

czna ocena oferty:
OF = A + B + C + D + E
gdzie:
OF – czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
A, B, C, D, E - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywan ofert w poszczególnych kryteriach.

Liczba punktów przypadajcych punktów zostanie wyliczona z dokadnoci do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskaa sumarycznie najwiksz liczb punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub wicej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje nisza cena.
Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo negocjowania ceny z wykonawc, który zoy najkorzystniejsz ofert, w przypadku, gdy warto oferty przewysza kwot rodków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca moe zoy oferty czciowe na realizacj zamówienia w wicej ni w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybranych 5 Wykonawców, z których kady bdzie realizowa przedmiot zamówienia w jednym wybranym Subregionie.
2. Wykonawca skada ofert w formie pisemnej wypeniajc formularz oferty cenowej i podpisujc owiadczenia (Zacznik nr 1), owiadczenie o braku powiza kapitaowych lub osobowych z Zamawiajcym (Zacznik nr 2), yciorys zawodowy (Zacznik nr 4).
3. Formularz Oferty wraz z zacznikami musz by podpisane osobicie przez Wykonawc lub penomocnika (wymagane doczenie penomocnictwa do podpisywania oferty).
4. Oferta powinna by wypeniona czytelnie w jzyku polskim. Wszelkie zmiany w tekcie oferty (przekrelenia, poprawki dopiski) powinny by podpisane lub parafowane przez Wykonawc, w przeciwnym wypadku nie bd uwzgldniane.
5. Przed upywem terminu skadania ofert, Wykonawca moe wprowadzi zmiany do zoonej oferty lub wycofa ofert. Zmiany lub wycofanie powinny by dorczone Zamawiajcemu na pimie przed upywem terminu skadania ofert w zamknitej kopercie zawierajcej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie moe wycofa oferty i wprowadza jakichkolwiek zmian w treci oferty po upywie terminu skadania ofert.
6. Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni od dnia upywu terminu skadania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem i zoeniem oferty.

VII. Forma, miejsce i termin skadania ofert
1. Oferty mona skada poczt elektroniczn na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamknitej kopercie z dopiskiem: „Odpowied na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwiera przed dn. 2.01.2018 r.” na adres Biura projektu:
Fundacja Wolnoci
20-037 Lublin, Al. Racawickie 22
2. Termin skadania ofert upywa w dn. 31.12.2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpywu. Nie bd rozpatrywane oferty, które wpyn po wyznaczonym terminie, na niewaciwym druku, niekompletne lub niespeniajce stawianych wymaga.

VIII. Rozstrzygnicie postpowania
1. Postpowanie ofertowe zostanie rozstrzygnite w dn. 03.01.2018 r. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo zmiany terminu rozstrzygnicia postpowania lub uniewanienia postpowania bez podania przyczyny. W przypadku uniewanienia postpowania, Zamawiajcy nie ponosi kosztów postpowania.
2. Wyniki postpowania zostan zamieszczone na stronie www.fundacjawolnosci.org oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wykonawcy, którzy zo ofert zostan niezwocznie powiadomieni poczt elektroniczn lub pisemnie o wynikach rozstrzygnicie (za potwierdzeniem).
3. W toku oceny ofert Zamawiajcy moe zada od Wykonawcy dodatkowych wyjanie dotyczcych zoonej oferty.
4. W zwizku z wymogami realizacji Projektu Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do przeduenia terminu skadania ofert i terminu rozstrzygnicia postpowania oraz uniewanienia zapytania ofertowego bez informowania o przyczynach, jak te ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tym zwizanych.

IX. Podpisanie umowy
1. Podpisanie umowy o wykonanie usugi z Wykonawc nastpi w terminie nieprzekraczajcym daty rozpoczcia realizacji zamówienia.
2. Zamawiajcy moe odstpi od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewysza kwot brutto wynikajc z budetu Projektu na realizacj zamówienia. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo negocjowania ceny z wykonawc, który zoy najkorzystniejsz ofert. W przypadku braku rozstrzygnicia moliwe jest powtórzenie postpowania.

X. Wykaz zaczników
1. Formularz oferty (Zacznik nr 1).
2. Owiadczenie (Zacznik nr 2).
3. yciorys zawodowy (Zacznik nr 3).
4. Metodologia prowadzenia monitoringu (Zacznik nr 4)

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie PDF


W imieniu Zamawiajcego:

Krzysztof Jakubowski – Prezes ZarzduOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 21.12.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 512